αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Επενδυτικές επιλογές

Επενδυτικές Επιλογές


Έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα Συνταξιοδοτικών Ταμείων, το
οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους σας αποτελεσματικά.


Μία συνετή επενδυτική μεθοδολογία προϋποθέτει την υιοθέτηση συστηματικής επενδυτικής πολιτικής. Σε στενή συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη, η Επενδυτική Επιτροπή της Ancoria χρησιμοποιεί εργαλεία και μοντέλα που καθορίζουν τη βέλτιστη στρατηγική κατανομή βάσει των αναμενόμενων τάσεων και αποδόσεων των διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών. 

Τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία προσφέρουν ευρεία διασπορά σε διάφορες επενδυτικές κατηγορίες με σκοπό τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με συγκεκριμένες χώρες, τομείς ή αγορές. 
 

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus