αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Αρθρογραφία

Αποταμίευση-Επένδυση: Ο παράγοντας χρόνος

Στα πλαίσια του οικονομικού μας προγραμματισμού, η μακροπρόθεσμη αποταμίευση-επένδυση  αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των μελλοντικών μας στόχων.

Η σημασία της αποταμίευσης - επένδυσης για τον οικονομικό προγραμματισμό

O έγκαιρος οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των μικρών ή μεγάλων αναγκών που θα αντιμετωπίσουμε σε κάθε στάδιο της ζωής μας, αλλά και την επίτευξη των μελλοντικών οικονομικών μας στόχων. Ανεξαρτήτως αν είναι μεσοπρόθεσμοι, όπως για παράδειγμα οι σπουδές των παιδιών, ή μακροπρόθεσμοι, όπως η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, οι στόχοι ενδείκνυται να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως η ηλικία, το επενδυτικό προφίλ, τα εισοδήματα και οι διάφορες υποχρεώσεις. Τελικά, απομένει να επιλεχθεί η κατάλληλη στρατηγική που θα μας οδηγήσει πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων μας.

Η κρίση στον συνταξιοδοτικό τομέα

Το κράτος πρόνοιας είναι το θεσμικό πλαίσιο παροχής κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις προωθούν την κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών τους. Συνταξιούχοι σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το πλαίσιο, καθώς εξαρτώνται από το κράτος για να τους παρέχει επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης.

Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση

Τι προτείνει η Ancoria Insurance στις κυπριακές επιχειρήσεις

Η αξία της αποταμίευσης

Η αποταμίευση πρέπει να γίνει βασική προτεραιότητα για όλους.

Μπορώ να βασιστώ στην κρατική σύνταξη;

Πώς να εξασφαλίστε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή σας.

Ενημερωτικά φυλλάδια

Οικονομικός Προγραμματισμός (Financial Planning) 


Όλα είναι θέμα οικονομικού προγραμματισμού.

 

Σύνταξη 


Εξασφαλίστε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή σας.

 

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus