αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση

Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση
Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση
Share this article:
Rate this article:
Category:

Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση

Μπορεί κάποιος να στηριχθεί αποκλειστικά στην κρατική σύνταξη για να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση;
 
Όχι, αφού ο σκοπός της κρατικής σύνταξης είναι απλά η διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για κάλυψη των βασικών αναγκών κατά τη συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, υπολογίζεται  ότι για να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, απαιτείται αναπλήρωση ίση με τουλάχιστον το 70% - 80% του τελικού μισθού. Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος πριν αφυπηρετήσει έχει μηνιαίες απολαβές €2,000, θα πρέπει να έχει συνταξιοδοτικά εισοδήματα τουλάχιστον ίσα με €1,400 το μήνα για να μην επηρεαστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής του.
 
Στην Κύπρο το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται να φτάνει το 45 – 55% του τελικού μισθού για τους χαμηλά αμειβομένους. Για τους εργαζόμενους με απολαβές που υπερβαίνουν τις €50,000 ετησίως, το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται σημαντικά μέχρι και κάτω του 20%.
 
Επομένως η κρατική σύνταξη δεν αποτελεί από μόνη της ένα επαρκή πόρο για αξιοπρεπή διαβίωση. Η εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμου εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον καθένα μας για αυτό και είναι απαραίτητο να προνoήσουμε έγκαιρα για την διασφάλιση επιπρόσθετων πηγών εισοδήματος.
 
Αφού η κρατική σύνταξη δεν αρκεί, πως μπορεί κάποιος να διασφαλίσει συμπληρωματικά εισοδήματα κατά τη συνταξιοδότηση;
 
Η κρατική σύνταξη καλύπτει όπως αναφέραμε, ένα μικρό μόνο μέρος του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Επομένως, το εισόδημα αυτό θα πρέπει να ενισχύεται από επιπρόσθετες πηγές. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα υπάρχουν τρεις πυλώνες συνταξιοδότησης που πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να εξασφαλίζεται ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα.
 
1ος Πυλώνας – Αφορά την κρατική σύνταξη και διασφαλίζει ένα ελάχιστο συνταξιοδοτικό εισόδημα για κάλυψη των βασικών αναγκών.
2ος Πυλώνας - Περιλαμβάνει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια όπου συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και το τελικό όφελος εξαρτάται από το ύψος των εισφορών και τις αποδόσεις των σχεδίων.
3ος Πυλώνας - Περιλαμβάνει τα ιδιωτικά αποταμιευτικά σχέδια για σκοπούς ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος που προκύπτει μέσα από τους δύο πρώτους πυλώνες.
 
Πως διαμορφώνονται όμως σήμερα τα δεδομένα σε σχέση με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο;

Το θέμα της επάρκειας και βιωσιμότητας των κρατικών σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κρατικά σχέδια σύνταξης παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται, δηλαδή τη γήρανση του πληθυσμού ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
 
Οι κρατικές συντάξεις στην Κύπρο χρηματοδοτούνται σύμφωνα µε τη διανεμητική βάση όπου οι τρέχουσες εισφορές χρησιμοποιούνται άμεσα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων στους σημερινούς συνταξιούχους. Στο παρόν στάδιο οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων υπερκαλύπτουν τις δαπάνες.  Η μελλοντική όμως βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα εξαρτηθεί από τους σχεδιασμούς και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και από τη συνετή διαχείριση των επενδύσεων του Ταμείου ούτως ώστε να αντισταθμίσουν τις επερχόμενες δημογραφικές εξελίξεις.
 
Πως μπορεί να βοηθήσει η Ancoria Insurance στην ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος;
 
Η Ancoria Insurance Public Ltd ειδικεύεται στην παροχή λύσεων που καλύπτουν τον 2ο πυλώνα συνταξιοδότησης μέσω του Ancoria Pension Plan, ενός σύγχρονου και καινοτόμου συνταξιοδοτικού σχεδίου που απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
 
Εκτιμάται πως στην Κύπρο σήμερα μόνο το 40% των εργαζομένων έχει κάποια κάλυψη από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια, λόγω κυρίως της έλλειψης ενημέρωσης των εργοδοτών αλλά και των εργαζομένων για την αναγκαιότητα των σχεδίων αυτών. Ο 2ος πυλώνας καλυπτόταν παραδοσιακά από τα ταμεία προνοίας, η λειτουργία των οποίων αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη εξειδίκευσης, ορθής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.
 
Το Ancoria Pension Plan αποτελεί λοιπόν μια προσιτή λύση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης, και με όρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και των εργαζομένων της.
 
Οι συνεισφορές του εργοδότη και των μελών τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης και το κάθε μέλος επιλέγει την προσωπική επενδυτική πολιτική που του ταιριάζει μέσα από μια γκάμα εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών ταμείων. Επιπρόσθετα, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το υπόλοιπο των λογαριασμών τους και να τροποποιούν την επενδυτική τους πολιτική ανά πάσα στιγμή μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας, Ancoria OnLine.
 
Το Ancoria Pension Plan προσφέρεται στο πλαίσιο ενός ισχυρού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου υπό την εποπτεία της Εφόρου Ασφαλίσεων και έχει ήδη υιοθετηθεί από ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Κύπρο.
 
Ελένη Κωνσταντίνου, CFA
Product and Institutional Sales Manager - Ancoria Insurance Public Ltd


facebook   Linked in   Youtube   Google Plus