αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου


Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη και απλή η δημιουργία ενός
επαγγελματικού συνταξιοδοτικού σχεδίου, με οφέλη για όλους.

 
Οφέλη για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο
 • Κανένα κόστος σύστασης και διοίκησης του σχεδίου.
 • Το σχέδιο προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε εργοδότη.
 • Εξατομικευμένη επενδυτική πολιτική για κάθε μέλος.
 • Διαδικτυακή πρόσβαση στους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς των μελών μέσω του Ancoria Online Service.
 • Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής πολιτικής του κάθε μέλους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Ancoria Online Service.
 • Δυνατότητα μεταφοράς συσσωρευμένων ωφελημάτων από άλλα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια.
 • Εβδομαδιαία δημοσίευση των τιμών μονάδων και υποκείμενων επενδύσεων στην ιστοσελίδα μας.
 • Το κόστος διαχείρισης περιλαμβάνεται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net Asset Value) του κάθε Συνταξιοδοτικού Ταμείου.
 • Ευέλικτες συνεισφορές.
 
Νομοθετικό πλαίσιο
 • Η Ancoria συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και εποπτεύεται από τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Το Ancoria Pension Plan διέπεται από τον Κλάδο VII του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (38(I)2016): Κλάδος Διαχειρίσεως Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus