αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Πραγματοποιήστε τους στόχους σας


Είναι πιο πιθανό να πετύχετε τους επενδυτικούς σας στόχους, αν
έχετε θέσει πρώτα εφικτά και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.


Οι επενδυτικοί στόχοι διαφέρουν ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες αλλά και το χρονικό ορίζοντά σας. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε, θα καθορίσουν την επενδυτική στρατηγική σας.

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να ξεκινήσετε τον οικονομικό προγραμματισμό για την επίτευξη των στόχων σας. Παρ’ όλα αυτά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντάς σας, τόσο πιθανότερο είναι να επιτύχετε τους επενδυτικούς στόχους σας. Επιπλέον, ένας μεγαλύτερος επενδυτικός ορίζοντας τείνει να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις στο χαρτοφυλάκιό σας και ταυτόχρονα να μειώνει τους επενδυτικούς κινδύνους.

Βραχυπρόθεσμοι Επενδυτικοί Στόχοι
Ένας επενδυτικός στόχος με χρονικό ορίζοντα 1-3 έτη, ορίζεται συνήθως ως βραχυπρόθεσμος. Παραδείγματα βραχυπρόθεσμων στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων ένα ταξίδι, η αγορά ενός αυτοκινήτου, ή μία άδεια άνευ αποδοχών. Για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων επενδυτικών στόχων χρησιμοποιούνται κυρίως σταθερές και πιο συντηρητικές επενδύσεις όπως μετρητά και επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. 

Μεσοπρόθεσμοι Επενδυτικοί Στόχοι
Ένας μεσοπρόθεσμος επενδυτικός στόχος ορίζεται από ένα χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών. Για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων επενδυτικών στόχων χρησιμοποιείται συνήθως ένας συνδυασμός των διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών.  

Μακροπρόθεσμοι Επενδυτικοί Στόχοι
Όταν ο επενδυτικός στόχος έχει ορίζοντα άνω των 5 ετών, τότε θεωρείται μακροπρόθεσμος. Παραδείγματα μακροπρόθεσμων επενδυτικών στόχων είναι η χρηματοδότηση για τις σπουδές των παιδιών, η αγορά ενός σπιτιού, ή για μία άνετη ζωή κατά τη συνταξιοδότηση. Οι επενδυτές με μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους επενδύουν κυρίως σε επενδυτικές κατηγορίες με υψηλότερες προσδοκόμενες αποδόσεις αλλά και επενδυτικό κίνδυνο, όπως οι μετοχές.
 

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus