αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Φορολογικά οφέλη

Τα χαρακτηριστικά του Σχεδίου


Συνεισφέρετε στη σύνταξή σας λαμβάνοντας σημαντικά φορολογικά οφέλη.

 
 • Το Ancoria Pension Plan είναι ένα εγκεκριμένο συνταξιοδοτικό σχέδιο για τους σκοπούς του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(Ι)/2002.
 • Τόσο η επιχείρηση όσο και τα μέλη του συνταξιοδοτικού σχεδίου μπορούν να επωφεληθούν των σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων από τις συνεισφορές τους σε ένα επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο:
  • Οι συνεισφορές του εργοδότη αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, μέχρι του ποσού ύψους 10% των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων που είναι μέλη του σχεδίου.
  • Οι συνεισφορές των εργαζομένων αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημά τους, μέχρι του ποσού ύψους 10% των ετήσιων αποδοχών τους.
  • Το μέγιστο ποσό των φορολογικών εκπτώσεων που παραχωρείται για συνταξιοδοτικές συνεισφορές και ασφάλιστρα δεν μπορεί να υπερβαίνει του 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος των εργαζομένων.

   Παράδειγμα
Το γράφημα δείχνει ότι, αν ο φορολογικός σας συντελεστής είναι 35%, μία συνεισφορά των €100 στο Ancoria Pension Plan θα έχει ένα καθαρό κόστος προς εσάς μόνο €65. Αν δηλαδή δεν πραγματοποιούσατε τη συνεισφορά αυτή, τότε τα υπόλοιπα €35 θα είχαν παραχωρηθεί στο κράτος υπό μορφή φορολογίας.
 

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus